Ouderenorganisaties

Belangenbehartiging ouderen

Lid zijn van een ouderenorganisatie kan veel voordeel opleveren, maar is ook een garantie voor periodiek contact door bijvoorbeeld de nieuwsbrief regelmatig te ontvangen. Ouderenorganisaties zijn er voor de belangen van ouderen, maar zijn over het algemeen ook altijd naarstig op zoek naar vrijwilligers!

  • Nationaal Ouderenfonds het Nationaal Ouderenfonds zet zich vooral in voor de eenzame ouderen (ruim 200.000!). Zij zorgt voor sociale contacten om deze ouderen weer bij de maatschappij te betrekken. Hun missie hierbij is ouderen in Nederland helpen voor wie onvoldoende zorg en aandacht is vanuit de maatschappij en daarmee de kwaliteit van het leven van deze groep bevorderen. Dit kan door middel van donaties, aanbieden van functies voor vrijwilligers, samen boodschappen doen met de PlusBushet stimuleren van acties, het vervullen van wensen en het bieden van uitjes. Ook subsidiëert het Nationaal Ouderenfonds projecten/activiteiten voor ouderen in zorginstellingen. Het Nationale Ouderenfonds wordt gesponsord door de Vriendenloterij. Onderhanden acties zijn o.a. ook een breiclub en ‘Old Stars’ voetbalteams. Zie de site voor meer informatie.
  • PCOB.nl (Protestants Christelijke Ouderenbond) is een ouderenorganisatie die opkomt voor de (algemene) belangen van ouderen op landelijk niveau. De PCOB spant zich in voor de belangen van ouderen op het gebied van Arbeidsparticipatie, Zorg, welzijn & wonen, Gezondheid & ziekte en Financiën. Op afdelingstab zijn adressen van contactpersonen zichtbaar.
  • UnieKBO.nl (Unie Katholieke Bond van Ouderen) is met 200.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij komen op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden zij leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen. De KBO is een vereniging met ruim 500 lokale afdelingen waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en lokaal de belangen van senioren behartigen.
  • ANBO komt op voor belangen van senioren in Nederland (inkomen, gezondheid en wonen). Citaat: Alles draait bij ANBO om u, om haar leden. Als lid van ANBO helpt u ons in ons werk als belangenbehartiger van senioren en u profiteert bovendien van de vele voordelen en kortingen van het ANBO lidmaatschap.
  • NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Immigranten). Het NOOM behartigt de belangen van oudere migranten, die door hun sociaaleconomische positie vaak hardnekkige problemen hebben op terreinen als inkomen, huisvesting en gezondheid. Dat doen zij soms zelfstandig, maar meestal samen met andere belangenbehartigende organisaties, zoals de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en KNVG.
  • NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Zij behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.
  • KNVG (Koepel van Nederlandse Vereniging van Senioren). Als koepel van verenigingen van gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden. KNVG tracht dit doel te bereiken door actieve beïnvloeding van de politieke besluitvorming en door advisering van de bij de koepel aangesloten verenigingen. De koepel beperkt zich daarbij niet tot de beleidsmakers in de politiek, maar heeft ook contacten met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, met de toezichthouders en andere belanghebbenden.